Trình bày Phật giáo thời kỳ Edo-Giang Hộ (1600-1868)

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong thời kỳ này, ngoài hai phái Thiền tông đã có từ trước còn xuất hiện thêm phái Thiền thứ ba. Phái này do một cao tăng tên là Ingen vốn theo dòng Rinzai truyền vào năm 1653. Ingen chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Thiền Tịnh hợp nhất . Đây là điểm khác biệt với dòng Rinzai truyền thống. Mặc dù nghiên cứu kinh điển , giáo lý Phật giáo có những tiến triển song thời kỳ này , do tư tưởng bị các Mạc Phủ khống chế nên tính chất giáo điều của Phật giáo gia tăng. Lịch sử Phật giáo gọi thời kỳ này là Phật giáo đọc kinh
Trả lời
Trong thời kỳ này, ngoài hai phái Thiền tông đã có từ trước còn xuất hiện thêm phái Thiền thứ ba. Phái này do một cao tăng tên là Ingen vốn theo dòng Rinzai truyền vào năm 1653. Ingen chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Thiền Tịnh hợp nhất . Đây là điểm khác biệt với dòng Rinzai truyền thống. Mặc dù nghiên cứu kinh điển , giáo lý Phật giáo có những tiến triển song thời kỳ này , do tư tưởng bị các Mạc Phủ khống chế nên tính chất giáo điều của Phật giáo gia tăng. Lịch sử Phật giáo gọi thời kỳ này là Phật giáo đọc kinh