Trình bày Phật giáo thời kỳ Kamakura – Khiếm Thương (1185-1333)

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thời kỳ này, Phật giáo có hai khuynh hướng mới. Một mặt quay trở lại các tông phái thời kỳ Nara; mặt khác là sự xuất hiện các tông phái mới trong Thiền tông. Trong thời kỳ Kamakura bên cạnh Jodo tông ( Tịnh Độ tông) và Nichiren tông ( Nhật Liên tông) còn có thêm Thiền tông phát triển cũng rất mạnh. Ngoài 9 giáo phái được du nhập từ Trung Quốc ( Thành Thực tông, Luận tông, Luật tông, Hoa nghiêm tông, Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Thiên Thai tông, Chân Ngôn tông, Tịnh Độ tông, Thiền Tông) còn có 1 giáo phái Phật giáo Nhật Bản là Nhật Liên tông. Trong thời kỳ này , Jodo tông, Nichiren tông Và Thiền tông là ba dòng Phật giáo mới trở thành các tông phái đặc sắc của Nhật Bản. Trong thời kỳ Kamakura có thể nói đã hình thành “ Phật giáo Nhật bản’’ bản xứ. Không giống phật tử các thời kỳ trước thường viết sách bằng tiếng Hán , các vị đại sư thời kỳ này bắt đầu viết các tư tưởng của mình bằng tiếng Nhật.
Trả lời
Thời kỳ này, Phật giáo có hai khuynh hướng mới. Một mặt quay trở lại các tông phái thời kỳ Nara; mặt khác là sự xuất hiện các tông phái mới trong Thiền tông. Trong thời kỳ Kamakura bên cạnh Jodo tông ( Tịnh Độ tông) và Nichiren tông ( Nhật Liên tông) còn có thêm Thiền tông phát triển cũng rất mạnh. Ngoài 9 giáo phái được du nhập từ Trung Quốc ( Thành Thực tông, Luận tông, Luật tông, Hoa nghiêm tông, Tam Luận tông, Pháp Tướng tông, Thiên Thai tông, Chân Ngôn tông, Tịnh Độ tông, Thiền Tông) còn có 1 giáo phái Phật giáo Nhật Bản là Nhật Liên tông. Trong thời kỳ này , Jodo tông, Nichiren tông Và Thiền tông là ba dòng Phật giáo mới trở thành các tông phái đặc sắc của Nhật Bản. Trong thời kỳ Kamakura có thể nói đã hình thành “ Phật giáo Nhật bản’’ bản xứ. Không giống phật tử các thời kỳ trước thường viết sách bằng tiếng Hán , các vị đại sư thời kỳ này bắt đầu viết các tư tưởng của mình bằng tiếng Nhật.