Trình bày quá trình nhận biết và phản ứng với các tình huống thông qua quan sát?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học tập quan sát hay học tập xã hội là học tập cách thức thực hiện những hành vi mới thông qua quan sát những hành vi đó ở người khác. Ví dụ: Chúng ta học cách không chạm vào thanh sắt nóng khi thấy người khác bị bỏng vì làm việc đó. Cơ chế của học tập quan sát là điều kiện hóa gián tiếp hay quá trình học tập những phản ứng thông qua quan sát sự thưởng phạt đối với phản ứng đó ở người khác. Ví dụ: Một trẻ có thể bắt chước hành vi khoanh tay chào hỏi của trẻ khác khi thấy trẻ đó được người lớn khen ngợi. Cơ sở sinh học của học tập quan sát có thể là hoạt động của các tế bào thần kinh gương trong não, những tế bào được hưng phấn ngay cả khi chúng ta quan sát một ai đó làm gì hoặc trải nghiệm điều gì giống như ta đang thực hiện hoặc có trải nghiệm tương tự. Sự hoạt động này khiến cho con người giống như là đã thực hiện hành vi và nhận được những tác nhân củng cố. Ví dụ: Con người cảm thấy buồn nôn khi quan sát một người khác phản ứng buồn nôn với sữa bị hỏng.
Trả lời
Học tập quan sát hay học tập xã hội là học tập cách thức thực hiện những hành vi mới thông qua quan sát những hành vi đó ở người khác. Ví dụ: Chúng ta học cách không chạm vào thanh sắt nóng khi thấy người khác bị bỏng vì làm việc đó. Cơ chế của học tập quan sát là điều kiện hóa gián tiếp hay quá trình học tập những phản ứng thông qua quan sát sự thưởng phạt đối với phản ứng đó ở người khác. Ví dụ: Một trẻ có thể bắt chước hành vi khoanh tay chào hỏi của trẻ khác khi thấy trẻ đó được người lớn khen ngợi. Cơ sở sinh học của học tập quan sát có thể là hoạt động của các tế bào thần kinh gương trong não, những tế bào được hưng phấn ngay cả khi chúng ta quan sát một ai đó làm gì hoặc trải nghiệm điều gì giống như ta đang thực hiện hoặc có trải nghiệm tương tự. Sự hoạt động này khiến cho con người giống như là đã thực hiện hành vi và nhận được những tác nhân củng cố. Ví dụ: Con người cảm thấy buồn nôn khi quan sát một người khác phản ứng buồn nôn với sữa bị hỏng.