TRỜI CAO MẶC CHIM BAY, BIỂN RỘNG MẶC CÁ NHẢY nghĩa là gì?

Từ khóa: Triết học

Tôi chưa từng nghe câu này, nhưng có thể nghĩa của nó là: cuộc sống có rất nhiều cơ hội, cứ thoải mái bay lượn, tự do.

Trả lời

Tôi chưa từng nghe câu này, nhưng có thể nghĩa của nó là: cuộc sống có rất nhiều cơ hội, cứ thoải mái bay lượn, tự do.