Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tỷ lệ thất nghiệp chung của lao động trong độ tuổi tính đến Quý 3 năm 2017 là 2,21%.
Trả lời
Tỷ lệ thất nghiệp chung của lao động trong độ tuổi tính đến Quý 3 năm 2017 là 2,21%.