Vai trò của Lục Thư?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lục thư là hệ thống lý luận và phương pháp phân tích sự hình thành phương thức cấu tạo và cách thức sử dụng văn tự Hán, do người đời sau căn cứ vào kết cấu chữ Hán quy nạp thành lý luận. Lục thư gồm 6 phép tạo và sử dụng chữ Hán bao gồm: Tượng hình; Chỉ sự; Hội ý; Hình thanh; Giả tá; Chuyển chú Lục thư là một trong những công cụ quan trọng giúp chúng ta nhận rõ được cái riêng và cái chung trong văn tự Hán, nên vô hình chung nó rất quan trọng đối với người mới bắt đầu học thứ tiếng này. Để có thể nhớ được chữ, hiểu được nghĩa của từ, chúng ta – những người mới học nên bắt đầu từ các nhớ chữ và cách cấu tạo chữ. Do đó, chúng ta không bao giờ được bỏ qua Lục thư – phương pháp cơ bản để bước vào thế giới rộng lớn của tiếng Hán.
Trả lời
Lục thư là hệ thống lý luận và phương pháp phân tích sự hình thành phương thức cấu tạo và cách thức sử dụng văn tự Hán, do người đời sau căn cứ vào kết cấu chữ Hán quy nạp thành lý luận. Lục thư gồm 6 phép tạo và sử dụng chữ Hán bao gồm: Tượng hình; Chỉ sự; Hội ý; Hình thanh; Giả tá; Chuyển chú Lục thư là một trong những công cụ quan trọng giúp chúng ta nhận rõ được cái riêng và cái chung trong văn tự Hán, nên vô hình chung nó rất quan trọng đối với người mới bắt đầu học thứ tiếng này. Để có thể nhớ được chữ, hiểu được nghĩa của từ, chúng ta – những người mới học nên bắt đầu từ các nhớ chữ và cách cấu tạo chữ. Do đó, chúng ta không bao giờ được bỏ qua Lục thư – phương pháp cơ bản để bước vào thế giới rộng lớn của tiếng Hán.