Vật có khối lượng nhỏ có hút vật có khối lượng lớn hơn không?

  1. Khoa học

Vật có khối lượng nhỏ hơn có hút vật có khối lượng lớn hơn không hay chỉ vật có khối lượng lớn hơn mới hút vật có khối lượng nhỏ

Từ khóa: 

lực hấp dẫn

,

khoa học

Theo Newton thì 2 vật hút lẫn nhau với lực cùng một độ lớn. (Thuyết vạn vật hấp dẫn, công thức tính lực hấp dân, định luật III Newton).

Tuy nhiên, vấn đề giải thích bằng lực hấp dẫn sẽ vấp phải một số rào cản khi giải thích các hiện tượng vật lý đối với vật lý hiện đại (như vấn đề của ánh sáng chẳng hạn). Vì vậy giới vật lý đang chấp nhận rằng không gian bị uốn cong, còn lực hấp dẫn không tồn tại. Việc này được cho là phụ thuộc vào sự tồn tại của một hạt giả định có tên là graviton.

Trả lời

Theo Newton thì 2 vật hút lẫn nhau với lực cùng một độ lớn. (Thuyết vạn vật hấp dẫn, công thức tính lực hấp dân, định luật III Newton).

Tuy nhiên, vấn đề giải thích bằng lực hấp dẫn sẽ vấp phải một số rào cản khi giải thích các hiện tượng vật lý đối với vật lý hiện đại (như vấn đề của ánh sáng chẳng hạn). Vì vậy giới vật lý đang chấp nhận rằng không gian bị uốn cong, còn lực hấp dẫn không tồn tại. Việc này được cho là phụ thuộc vào sự tồn tại của một hạt giả định có tên là graviton.