Vì sao Đức Chúa Jêsus mang hình dáng loài người dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Mình đã đọc ở đâu đó thì Theo luật pháp Cựu Ước, để trả tự do cho một người đáng tội chết thì phải có 1 người chịu tội của người đó. Vì vậy nên chúa Jêsus đã hiện hữu tại nhân gian trong hình hài con người hay nói đúng ra là giống với các tội nhân, chịu hy sinh trên thập tự giá làm tế lễ chuộc tội cho tất cả tội lỗi mà chúng ta - con người gây ra. 

Bên cạnh đó thì còn một lí do nữa mà chúa Jêsus mang hình hài con người, đó là để dạy dỗ và rao truyền lẽ thật dẫn đến sự tha tội và sự sống đời đời, tức là Tin Lành của giao ước mới sẽ được trọn vẹn thông qua sự hy sinh của Ngài.

Trả lời

Mình đã đọc ở đâu đó thì Theo luật pháp Cựu Ước, để trả tự do cho một người đáng tội chết thì phải có 1 người chịu tội của người đó. Vì vậy nên chúa Jêsus đã hiện hữu tại nhân gian trong hình hài con người hay nói đúng ra là giống với các tội nhân, chịu hy sinh trên thập tự giá làm tế lễ chuộc tội cho tất cả tội lỗi mà chúng ta - con người gây ra. 

Bên cạnh đó thì còn một lí do nữa mà chúa Jêsus mang hình hài con người, đó là để dạy dỗ và rao truyền lẽ thật dẫn đến sự tha tội và sự sống đời đời, tức là Tin Lành của giao ước mới sẽ được trọn vẹn thông qua sự hy sinh của Ngài.

Vì con người tạo ra mà 
Ủa, không phải Chúa tạo ra con người có hình hài giống Chúa sao?