Việc tác động của báo chí tới tiểu thuyết hiện thực như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngày nay khi báo chí xuất hiện, lượng cung cấp thông tin nhiều hơn. Con người không có thời gian để đọc những tiểu thuyết dài mà cũng cung cấp lượng thông tin như báo chí cung cấp thậm chí là ít hơn. Vì vậy người ta bắt đầu tìm đến báo chí, một phương tiện vừa cập nhật lại vừa đọc được một cách nhanh chóng. Thay vì phải đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp thì người ta chỉ cần đọc lướt qua một bài báo để có thể nắm được thông tin. Vì vậy khi báo chí xuất hiện và ngày càng phát triển thì việc đọc tiểu thuyết hiện thực ngày càng ít đi. Tiểu thuyết hiện thực phải nghĩ ra một phương thức sáng tác mới để thu hút người đọc.
Trả lời
Ngày nay khi báo chí xuất hiện, lượng cung cấp thông tin nhiều hơn. Con người không có thời gian để đọc những tiểu thuyết dài mà cũng cung cấp lượng thông tin như báo chí cung cấp thậm chí là ít hơn. Vì vậy người ta bắt đầu tìm đến báo chí, một phương tiện vừa cập nhật lại vừa đọc được một cách nhanh chóng. Thay vì phải đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp thì người ta chỉ cần đọc lướt qua một bài báo để có thể nắm được thông tin. Vì vậy khi báo chí xuất hiện và ngày càng phát triển thì việc đọc tiểu thuyết hiện thực ngày càng ít đi. Tiểu thuyết hiện thực phải nghĩ ra một phương thức sáng tác mới để thu hút người đọc.