Viết 1 câu có 3 chữ?

  1. Sáng tác

Bình luận cũng 3 chữ nhé

Từ khóa: 

sáng tác

Tui đói quá!

Trả lời

Tui đói quá!