Viết 1 câu có 2 chữ?

  1. Sáng tác

Từ khóa: 

sáng tác

Tui đói!

Trả lời

Tui đói!