Vùng đất đai chịu ảnh hưởng của hệ thống sông ngòi chảy qua gọi là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình nghĩ là đồng bằng châu thổ.
Trả lời
Mình nghĩ là đồng bằng châu thổ.