Vùng đất Giang Tô –Trung Quốc thường được xác định bao gồm các tỉnh nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vùng đất Giang Tô –Trung Quốc thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Triết Giang.
Trả lời
Vùng đất Giang Tô –Trung Quốc thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Triết Giang.