Xã hội hóa là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xã hội hóa là một khái niệm của nhân loại học và xã hội học, được hiểu theo hai nghĩa: Là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng xã hội vào một số hoạt động mà trước đó chỉ có một ngành, một đơn vị chức năng nhất định thực hiện (ví dụ: xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế…). Xã hội hoá dùng để chỉ quá trình chuyển biến từ con người sinh vật sang con người xã hội.
Trả lời
Xã hội hóa là một khái niệm của nhân loại học và xã hội học, được hiểu theo hai nghĩa: Là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng xã hội vào một số hoạt động mà trước đó chỉ có một ngành, một đơn vị chức năng nhất định thực hiện (ví dụ: xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế…). Xã hội hoá dùng để chỉ quá trình chuyển biến từ con người sinh vật sang con người xã hội.