Xét về mặt phân loại từ ghép, cũng như trong Tiếng Việt, hệ thống từ ghép trong Tiếng Anh được chia ra làm mấy loại?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tương tự như trong Tiếng Việt, từ ghép trong Tiếng Anh được chia làm 2 loại: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ
Trả lời
Tương tự như trong Tiếng Việt, từ ghép trong Tiếng Anh được chia làm 2 loại: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ