Xin cho biết khoảng cách từ mặt trời tới các hành tinh của hệ mặt trời?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mặt trời có 9 hành tinh quay xung quanh theo những quỹ đạo gần tròn. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là 150 triệu km. Nếu lấy khoảng cách này là 1 đơn vị thì khoảng cách từ mặt trời tới sao Thủy là 0,39; tới sao Kim là 0,72; tói sao Hỏa là 1,52; tới sao Mộc là 5,2; tới sao Thổ là 9,54; tới sao Thiên Vương là 19,18; tới sao Hải vương là 30,06; tới sao Diêm vương là 39,44. Nói 39,44 cò nghĩa là 39,44 X 150 triệu = 5916 triệu km.
Trả lời
Mặt trời có 9 hành tinh quay xung quanh theo những quỹ đạo gần tròn. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là 150 triệu km. Nếu lấy khoảng cách này là 1 đơn vị thì khoảng cách từ mặt trời tới sao Thủy là 0,39; tới sao Kim là 0,72; tói sao Hỏa là 1,52; tới sao Mộc là 5,2; tới sao Thổ là 9,54; tới sao Thiên Vương là 19,18; tới sao Hải vương là 30,06; tới sao Diêm vương là 39,44. Nói 39,44 cò nghĩa là 39,44 X 150 triệu = 5916 triệu km.