Anh có thể chia sẻ thêm là làm thế nào để trở thành một đồng nghiệp vui vẻ và thân thiện không?

  1. An ninh mạng

  2. Trương Trường Quân

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

chuyên gia an ninh mạng/nhà nghiên cứu

,

thực hành giáo dục sớm

Thật ra nó là tính cách của mỗi người bạn ơi.

Nhưng có câu thế này “Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.”

Vậy nên, bạn "sẽ" trở thành người như thế nào, về cơ bản sẽ do bạn "muốn" trở thành người như thế nào. Khi đó, bạn sẽ "cần" làm gì để trở thành người như thế bạn nhé.

Cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng bạn muốn, bắt đầu từ khi bạn thay đổi chính con người bạn theo hướng đó.

Ví dụ: để làm đồng nghiệp vui vẻ và thân thiện, trước hết ta cần tập trung vào chuyên môn công việc, thay vì xét nét hành vi của mọi người, nói xấu nhau, nói xấu lãnh đạo... Khi xảy ra một vấn đề, hãy cùng nhau tập trung vào xử lý vấn đề thay vì tập trung vào đổ lỗi cho người khác. Hãy đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân/phòng ban.

Khi các bức xúc trong công việc được giải quyết, bạn sẽ thấy khá là dễ dàng để có mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp.

Trong trường hợp gặp phải đồng nghiệp không thân thiện, bạn hãy thân thiện trước với họ để làm gương. Nếu không, hãy chấp nhận việc đó như là một thực tế cuộc sống để vui vẻ sống cuộc sống của mình bạn nhé.

Trả lời

Thật ra nó là tính cách của mỗi người bạn ơi.

Nhưng có câu thế này “Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.”

Vậy nên, bạn "sẽ" trở thành người như thế nào, về cơ bản sẽ do bạn "muốn" trở thành người như thế nào. Khi đó, bạn sẽ "cần" làm gì để trở thành người như thế bạn nhé.

Cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng bạn muốn, bắt đầu từ khi bạn thay đổi chính con người bạn theo hướng đó.

Ví dụ: để làm đồng nghiệp vui vẻ và thân thiện, trước hết ta cần tập trung vào chuyên môn công việc, thay vì xét nét hành vi của mọi người, nói xấu nhau, nói xấu lãnh đạo... Khi xảy ra một vấn đề, hãy cùng nhau tập trung vào xử lý vấn đề thay vì tập trung vào đổ lỗi cho người khác. Hãy đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân/phòng ban.

Khi các bức xúc trong công việc được giải quyết, bạn sẽ thấy khá là dễ dàng để có mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp.

Trong trường hợp gặp phải đồng nghiệp không thân thiện, bạn hãy thân thiện trước với họ để làm gương. Nếu không, hãy chấp nhận việc đó như là một thực tế cuộc sống để vui vẻ sống cuộc sống của mình bạn nhé.