Vì sao chỉ có ít người biết đến và sử dụng Blockchain trên Internet?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Blockchain

  3. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

blockchain

,

co-founder/producer tại trustkeys network

Blockchain có rất nhiều khái niệm và cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nên giai đoạn đầu mới rất ít nhiều người hiểu & trải nghiệm được một cách thực tế. Hiện nay thì đã nhiều công cụ hơn để người dùng tiếp cận hơn.

Cụ thể:

- Khóa bí mật , quản lý khóa

- Địa chỉ

- Chuỗi khối, chữ ký số

Người dùng các ứng dụng truyền thống gắn sẵn trong đầu khái niệm "tài khoản" ở mô hình tập trung nó có dạng username/password (hay email, số điện thoại / mật khẩu) .

Blockchain sử dụng mô hình tài khoản phi tập trung. Các sàn tập trung vẫn dùng mô hình cũ để người dùng dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên điều này khiến người dùng vẫn sử dụng blockchain theo kiểu cũ, chưa thực sự nắm được tài sản của mình.

Ngày nay có nhiều ứng dụng trên mobile giúp người dùng tiếp cận blockchain, quản lý khóa hiệu quả và an toàn. Ví dụ Metamask, TrustKeys ... Giúp bạn làm chủ khóa bí mật trên ứng dụng của mình.

Trả lời

Blockchain có rất nhiều khái niệm và cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nên giai đoạn đầu mới rất ít nhiều người hiểu & trải nghiệm được một cách thực tế. Hiện nay thì đã nhiều công cụ hơn để người dùng tiếp cận hơn.

Cụ thể:

- Khóa bí mật , quản lý khóa

- Địa chỉ

- Chuỗi khối, chữ ký số

Người dùng các ứng dụng truyền thống gắn sẵn trong đầu khái niệm "tài khoản" ở mô hình tập trung nó có dạng username/password (hay email, số điện thoại / mật khẩu) .

Blockchain sử dụng mô hình tài khoản phi tập trung. Các sàn tập trung vẫn dùng mô hình cũ để người dùng dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên điều này khiến người dùng vẫn sử dụng blockchain theo kiểu cũ, chưa thực sự nắm được tài sản của mình.

Ngày nay có nhiều ứng dụng trên mobile giúp người dùng tiếp cận blockchain, quản lý khóa hiệu quả và an toàn. Ví dụ Metamask, TrustKeys ... Giúp bạn làm chủ khóa bí mật trên ứng dụng của mình.