Giải hệ phương (x, y  R).

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đk Vậy: Đặt f(t) = thì f đồng biến trên [1, +) Nên (**)  f(x) = f(y4 + 1)  x = y4 + 1 Thế vào (*) ta có : 4y = (y4 + y)2 = y8 + 2y5 + y2   (vì g(y) = y7 + 2y4 + y đồng biến trên [0, +) Vậy (x; y) = (1; 0) hay (x; y) = (2; 1). Cách khác : Từ (*)  y  0 Xét  x = 1 và y = 0 : thỏa hệ phương trình nhận nghiệm Xét •    x = y4 + 1 (do y > 0)
Trả lời
Đk Vậy: Đặt f(t) = thì f đồng biến trên [1, +) Nên (**)  f(x) = f(y4 + 1)  x = y4 + 1 Thế vào (*) ta có : 4y = (y4 + y)2 = y8 + 2y5 + y2   (vì g(y) = y7 + 2y4 + y đồng biến trên [0, +) Vậy (x; y) = (1; 0) hay (x; y) = (2; 1). Cách khác : Từ (*)  y  0 Xét  x = 1 và y = 0 : thỏa hệ phương trình nhận nghiệm Xét •    x = y4 + 1 (do y > 0)