1. Kiến thức chung

. Hãy kể tên một số bậc danh hoạ trường phái Maruyama và Shijo?

Từ khóa: kiến thức chung
Trường phái Maruyama và Shijo đã thu hút nhiều mối quan tâm của dân chúng nói chung vì hiện thực vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống đời thường của con người. Một số danh hoạ nổi tiếng có Okyo, (1738-1795) với nhiều bức tranh nổi tiếng như Sóng nước, Mẫu đơn và Công, Vận may vận rủi,.. Ngoài ra còn có Goshun(1752-1811), Keibun (1799-1843), Toyohiko( 1773-1845),...

Trả lời

Trường phái Maruyama và Shijo đã thu hút nhiều mối quan tâm của dân chúng nói chung vì hiện thực vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống đời thường của con người. Một số danh hoạ nổi tiếng có Okyo, (1738-1795) với nhiều bức tranh nổi tiếng như Sóng nước, Mẫu đơn và Công, Vận may vận rủi,.. Ngoài ra còn có Goshun(1752-1811), Keibun (1799-1843), Toyohiko( 1773-1845),...