Nêu một số đóng góp của quản trị của khoa học hành chính?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bổ sung góc nhìn văn hoá cho khoa học quản trị. - Là nền tảng tư tưởng giúp các nhà quản trị thấu hiểu, quan tâm đến vấn đề. Tăng cường xây dựng văn hoá công sở, doanh nghiệp.
Trả lời
Bổ sung góc nhìn văn hoá cho khoa học quản trị. - Là nền tảng tư tưởng giúp các nhà quản trị thấu hiểu, quan tâm đến vấn đề. Tăng cường xây dựng văn hoá công sở, doanh nghiệp.