Điệu múa – chiêng cồng đi vòng quanh hũ rượu ba lần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mô phỏng đường đi của mặt trời từ Đông sang Tây.
Trả lời
Mô phỏng đường đi của mặt trời từ Đông sang Tây.