Sinh viên trường Đại học Giáo dục được đào tạo theo mô hình nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên trường Đại học Giáo Dục được đào tạo theo mô hình A + B. Với 3 năm học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đối với ngành sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học) hoặc ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đối với ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử) và 1 năm học tập ở trường Đại học Giáo dục.
Trả lời
Sinh viên trường Đại học Giáo Dục được đào tạo theo mô hình A + B. Với 3 năm học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên (đối với ngành sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học) hoặc ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đối với ngành sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử) và 1 năm học tập ở trường Đại học Giáo dục.