: tính thể tích hình lập phương

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thể tích được tính theo công thức V=A3
Trả lời
Thể tích được tính theo công thức V=A3