1. Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, nhà Nguyễn đứng trước những con đường nào Sự lựa chọn của nhà Nguyễn như thế nào?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử