2.      Phương pháp nghiên cứu xã hội học là môn học gì? Kiến thức được học, kĩ năng được học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Là phương pháp nghiên cứu xã hội; các giai đoạn và các bước tiến hành một cuộc điều tra xã hội học; đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu xã hội học; các cách chọn mẫu; các phương pháp nghiên cứu và các phương pháp thu thập thông tin; các kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính; cách viết báo cáo khoa học. Về kiến thức Phân tích được các cách tiếp cận xã hội học và những phương pháp nghiên cứu tương ứng; các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học; đạo đức trong nghiên cứu; các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính; Giải thích được cách chọn đề tài nghiên cứu và chứng minh được vì sao cần viết tổng quan tình hình nghiên cứu; làm thế nào để xây dựng khung phân tích, giả thuyết nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập thông tin; Thực hành được một cách cơ bản việc thiết kế một chương trình nghiên cứu; thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính; viết báo cáo khoa học.Về kỹ năng. Thực hiện xây dựng đề cương nghiên cứu và các công cụ thu thập thông tin cho một đề tài cụ thể; Vận hành có sự giám sát một số công đoạn của cuộc điều tra xã hội học và cải thiện các cách thức thu thập thông tin khi cần.
Trả lời
Là phương pháp nghiên cứu xã hội; các giai đoạn và các bước tiến hành một cuộc điều tra xã hội học; đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu xã hội học; các cách chọn mẫu; các phương pháp nghiên cứu và các phương pháp thu thập thông tin; các kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính; cách viết báo cáo khoa học. Về kiến thức Phân tích được các cách tiếp cận xã hội học và những phương pháp nghiên cứu tương ứng; các giai đoạn và bước đi trong một nghiên cứu xã hội học; đạo đức trong nghiên cứu; các phương pháp trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính; Giải thích được cách chọn đề tài nghiên cứu và chứng minh được vì sao cần viết tổng quan tình hình nghiên cứu; làm thế nào để xây dựng khung phân tích, giả thuyết nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập thông tin; Thực hành được một cách cơ bản việc thiết kế một chương trình nghiên cứu; thu thập, xử lý và phân tích thông tin định lượng và định tính; viết báo cáo khoa học.Về kỹ năng. Thực hiện xây dựng đề cương nghiên cứu và các công cụ thu thập thông tin cho một đề tài cụ thể; Vận hành có sự giám sát một số công đoạn của cuộc điều tra xã hội học và cải thiện các cách thức thu thập thông tin khi cần.