Ai là Bộ trưởng quốc phòng đầu tiên ở nước ta?

  1. Lịch sử

Đố các bạn, tính từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, ai là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam ?

VNG
Từ khóa: 

lịch sử

Phải ông Chu Văn Tấn không?

Trả lời

Phải ông Chu Văn Tấn không?