Ai là vị tổng thống đầu tiên ở việt nam?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tổng thống

,

lịch sử

,

lịch sử

Ngô Đình Diệm (3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm 1963) là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam) sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.
nguồn: Wiki

Trả lời

Ngô Đình Diệm (3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm 1963) là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam) sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.
nguồn: Wiki

"Nước ta" ở đây là nước nào?

Ko có tổng thống

Ngày xưa 3 que theo thể chế cộng hòa nên có tổng thống.

Có 4 tổng thống chính thức là:

  • Ngô Đình Diệm
  • Nguyễn Văn Thiệu
  • Trần Văn Hương
  • Dương Văn Minh

Sau khi đu càng sang Cali thành lập nail tộc có bầu thêm vị nào làm tổng thống nữa hay ko thì mình ko rõ lắm.

Không có tổng thống

Việt Nam là một đất nước do dân, vì dân

Là một nước giành đc độc lập từ thế lực áp bức bởi những ng lao đông

Là một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Không pải là nước TƯ BẢN

Nên đến hiện tại là chưa có tổng thống

Nước ta không có vị tổng nào cả. Còn Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến giờ là Đại tướng võ Nguyên Giáp. Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, không phải của "của nước ta".

Ngô Đình Diệm

có.nguyễn văn thiệu
Có. Nguyễn văn thiệu