Ai là vị tổng thống đầu tiên ở việt nam?

Từ khóa: tổng thống, lịch sử, Lịch sử

Ngô Đình Diệm (3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm 1963) là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam) sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.
nguồn: Wiki

Trả lời

Ngô Đình Diệm (3 tháng 1 năm 1901 – 2 tháng 11 năm 1963) là nhà chính trị Việt Nam Cộng hòa. Ông từng làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, sau đó làm Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa (Đệ Nhất Cộng hòa Việt Nam) sau khi thành công trong việc phế truất Bảo Đại.
nguồn: Wiki

Nước ta không có vị tổng nào cả. Còn Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến giờ là Đại tướng võ Nguyên Giáp. Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, không phải của "của nước ta".

Ngô Đình Diệm

"Nước ta" ở đây là nước nào?

Đầu tiên là ngô tổng thống còn đầu tiên sau khi chế độ cộng sản sụp đổ như ở đông âu là nguyễn đỗ Tâm
NGÔ ĐÌNH DIỆM