Ấn chương là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ấn chương (triện khắc) là một phần không thể thiếu và có vai trò rất quan trọng trong các thư tịch Hán Nôm. Ấn chương, ta thường gọi là "con dấu", là một phát minh của con người nhằm xác định tính trung thực, tính quyền lực, tính sở hữu và niên đại của những văn bản quan trọng trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Và như vậy nó là một cứ liệu lịch sử đặc biệt quan trọng, đặc biệt tin cậy để nghiên cứu văn bản, chế độ hành chính và các vấn đề khác của lịch sử
Trả lời
Ấn chương (triện khắc) là một phần không thể thiếu và có vai trò rất quan trọng trong các thư tịch Hán Nôm. Ấn chương, ta thường gọi là "con dấu", là một phát minh của con người nhằm xác định tính trung thực, tính quyền lực, tính sở hữu và niên đại của những văn bản quan trọng trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Và như vậy nó là một cứ liệu lịch sử đặc biệt quan trọng, đặc biệt tin cậy để nghiên cứu văn bản, chế độ hành chính và các vấn đề khác của lịch sử