1. Sức khoẻ

Bạn có cảm thấy năm nay nóng hơn rất nhiều so với các năm trước?

Từ khóa: Sức khoẻ

trái đất nóng lên bây giờ không chỉ còn là nghĩa bóng, nó đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến từng người rồi

Trả lời

trái đất nóng lên bây giờ không chỉ còn là nghĩa bóng, nó đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến từng người rồi