Bạn có muốn gộp tất cả các mạng xã hội ở Việt Nam lại thành 1 app duy nhất?

  1. Công nghệ thông tin

  2. An ninh mạng

  3. Lập trình

  4. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

an ninh mạng

,

lập trình

,

truyền thông đa phương tiện

tui ko tạp nham lắm :v ban đầu đông vui về sau thành cái chợ vỡ :v

Trả lời

tui ko tạp nham lắm :v ban đầu đông vui về sau thành cái chợ vỡ :v