Bạn Có Nghĩ Cuộc Đời Này Không Công Bằng Không?

Từ khóa: Tâm lý học

Không, cuộc đời này không bao giờ tồn tại 2 chữ công bằng. Tự bản thân phải thích nghi thôi

Trả lời

Không, cuộc đời này không bao giờ tồn tại 2 chữ công bằng. Tự bản thân phải thích nghi thôi