Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Người lao động được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách của từng thời kỳ.
Trả lời
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Người lao động được lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng, phương thức đóng phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách của từng thời kỳ.