1. Phong cách sống

Bắt được thằng cắp vặt tại cơ quan đơn vị, có nên đánh què chân nó ko hả 500ae?

Từ khóa: ăn cắp, trộm cắp, đạo chích, khá bảnh, phong cách sống
Không nên. Hãy để pháp luật giải quyết

Trả lời

Không nên. Hãy để pháp luật giải quyết
Nên theo quy định xử lý, đánh người gây thương tích thành ra mình cũng sai
Theo luật bạn chỉ có thể đuổi việc và xử phạt hành chính: đền tiền mà thôi.
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Không