1. Trí tuệ nhân tạo

Best practice để thực hiện 1 dự án AI như thế nào?

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo
Bạn có thể hỏi cụ thể hơn được không? chứ như này thì chung chung quá.

Trả lời

Bạn có thể hỏi cụ thể hơn được không? chứ như này thì chung chung quá.
Mình cũng có ý kiến như bạn Thịnh đã trả lời. Câu này không ai trả lời được vì nó chung chung, không cụ thể hoặc rõ ràng. 


Mình đọc 3 câu hỏi của bạn trên Noron thì thấy chúng đều có điểm chung là không làm người khác có thể trả lời được.