Biguanide tác dụng làm hạ glucose qua cơ chế?

Từ khóa: Kiến thức chung
Làm tăng cường tác dụng của insulin tại các mô ngoại biên

Trả lời

Làm tăng cường tác dụng của insulin tại các mô ngoại biên