CA : vai trò của lực lượng cảnh sát nhân dân?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

CA : trong quân đội nhân dân có bao nhiêu hoc viện?
Trả lời
CA : trong quân đội nhân dân có bao nhiêu hoc viện?