CA: Công an và cảnh sát khác nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công an gồm an ninh và cảnh sát. cảnh sát là một bộ phận trong lực lượng công an. Trong môiực lượng an ninh và cảnh sát lại có nhiều đơn vị lực lượng khác nhau. Ví dụ: cảnh sát có cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, ma túy; an ninh có an ninh cửa khẩu, an ninh mạng...
Trả lời
Công an gồm an ninh và cảnh sát. cảnh sát là một bộ phận trong lực lượng công an. Trong môiực lượng an ninh và cảnh sát lại có nhiều đơn vị lực lượng khác nhau. Ví dụ: cảnh sát có cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, ma túy; an ninh có an ninh cửa khẩu, an ninh mạng...