Những điều kiện để trở thành một giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Có đầy đủ phẩm chất của một người giáo viên. - Có tri thức về ngôn ngữ, ngôn ngữ học. - Có tri thức về phương pháp dạy tiếng (từ vựng, ngữ pháp, phát âm và ngữ dụng học tiếng Việt). - Có tri thức về phương pháp dạy tiếng. - Có kĩ năng quản lý lớp. - Am hiểu về văn hóa Việt Nam và đa dạng văn hóa. - Có kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ.
Trả lời
- Có đầy đủ phẩm chất của một người giáo viên. - Có tri thức về ngôn ngữ, ngôn ngữ học. - Có tri thức về phương pháp dạy tiếng (từ vựng, ngữ pháp, phát âm và ngữ dụng học tiếng Việt). - Có tri thức về phương pháp dạy tiếng. - Có kĩ năng quản lý lớp. - Am hiểu về văn hóa Việt Nam và đa dạng văn hóa. - Có kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ.