Các bước để xây dựng một Bản kế hoạch truyền thông hiệu quả?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Tóm tắt cho lãnh đạo 2. Giới thiệu tổng quan 3. Phân tích tình thế (SWOT) 4. Mục đích và mục tiêu 5. Nhóm công chúng mục tiêu 6. Chiến lược 7. Chiến thuật 8. Lịch trình 9. Ngân sách 10. Đánh giá tiêu chí. Căn cứ vào những bước trên các doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân sẽ xây dựng được những chiến dịch truyền thông hiệu quả.
Trả lời
1. Tóm tắt cho lãnh đạo 2. Giới thiệu tổng quan 3. Phân tích tình thế (SWOT) 4. Mục đích và mục tiêu 5. Nhóm công chúng mục tiêu 6. Chiến lược 7. Chiến thuật 8. Lịch trình 9. Ngân sách 10. Đánh giá tiêu chí. Căn cứ vào những bước trên các doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân sẽ xây dựng được những chiến dịch truyền thông hiệu quả.