Các chương trình PR trong doanh nghiệp bao gồm những hoạt động gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các hoạt động PR trong doanh nghiệp bao gồm: + Quan hệ cộng đồng: là hoạt động tương tác giữa doanh nghiệp với cư dân tại khu vực hoạt động của doanh nghiệp đó. + Các chương trình CSR (Corporate social responsibility - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Các trách nhiệm này bao gồm trách nhiệm về kinh tế, pháp luật, đạo đức và nhân văn. + Hoạt động từ thiện. + Quan hệ với nhà đầu tư và khách hàng. + Quan hệ với giới truyền thông. + Truyền thông marketing. + Quan hệ nội bộ. + Xử lý khủng hoảng.
Trả lời
Các hoạt động PR trong doanh nghiệp bao gồm: + Quan hệ cộng đồng: là hoạt động tương tác giữa doanh nghiệp với cư dân tại khu vực hoạt động của doanh nghiệp đó. + Các chương trình CSR (Corporate social responsibility - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Các trách nhiệm này bao gồm trách nhiệm về kinh tế, pháp luật, đạo đức và nhân văn. + Hoạt động từ thiện. + Quan hệ với nhà đầu tư và khách hàng. + Quan hệ với giới truyền thông. + Truyền thông marketing. + Quan hệ nội bộ. + Xử lý khủng hoảng.