Ngành Việt Nam học và Tiếng Việt trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn gồm những bộ môn trực thuộc nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp dạy tiếng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam Bộ môn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam Bộ môn Khu vực học và Việt Nam học
Trả lời
Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp dạy tiếng Bộ môn Văn học và Nghệ thuật Việt Nam Bộ môn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam Bộ môn Khu vực học và Việt Nam học