Các công việc của phòng hành chính theo cách nhìn quy trình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hành chính có 8 nhóm công việc: - Lễ tân văn phòng - Thư ký hỗ trợ - Quản lý hạ tầng - trang thiết bị - Soạn và lưu trữ văn bản hồ sơ - Chấm công - thực thi chính sách - Duy trì môi trường làm việc - Xử lý thông tin ra vào - Tiếp khách và 8 nhóm chính này có thể chia thành 20 quy trình công việc: 01 – Quy định quản lý thư viện công ty 02 – Quy chế chấm công 03 – Quy định sửa chữa 04 – Quy trình bảo trì, bảo hành 05 - Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp 06 – Quy định quản lý con dấu 07 – Quy định tiếp khách 08 – Quy đinh quản lý may vi tinh, mang, internet 09 – Quy định quản lý văn bản đến, văn bản di 10 – Quy định quản lý văn phòng phẩm 11 – Quy định quản lý và sự dụng điện thoại 12 – Quy định chế độ công tác phí 13 – Quy định quản lý và sử dụng xe 14 – Quy định quản lý hồ sơ 15 – Quy định quản lý tài liệu 16 – Quy định soạn thảo văn bản 17 – Quy trinh tổ chức hồi nghị 18 – Quy định quản lý biểu mẫu 19 – Quy trình xử lý thông tin 20 – Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng 21 – Quy định quản lý tài sản, hàng hóa ra vào cổng
Trả lời
Hành chính có 8 nhóm công việc: - Lễ tân văn phòng - Thư ký hỗ trợ - Quản lý hạ tầng - trang thiết bị - Soạn và lưu trữ văn bản hồ sơ - Chấm công - thực thi chính sách - Duy trì môi trường làm việc - Xử lý thông tin ra vào - Tiếp khách và 8 nhóm chính này có thể chia thành 20 quy trình công việc: 01 – Quy định quản lý thư viện công ty 02 – Quy chế chấm công 03 – Quy định sửa chữa 04 – Quy trình bảo trì, bảo hành 05 - Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp 06 – Quy định quản lý con dấu 07 – Quy định tiếp khách 08 – Quy đinh quản lý may vi tinh, mang, internet 09 – Quy định quản lý văn bản đến, văn bản di 10 – Quy định quản lý văn phòng phẩm 11 – Quy định quản lý và sự dụng điện thoại 12 – Quy định chế độ công tác phí 13 – Quy định quản lý và sử dụng xe 14 – Quy định quản lý hồ sơ 15 – Quy định quản lý tài liệu 16 – Quy định soạn thảo văn bản 17 – Quy trinh tổ chức hồi nghị 18 – Quy định quản lý biểu mẫu 19 – Quy trình xử lý thông tin 20 – Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng 21 – Quy định quản lý tài sản, hàng hóa ra vào cổng