Các hệ thống trọng âm của tiếng nhật là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1.Trọng âm kiểu Keihan (Kinh Phản) 2.Trọng âm kiểu Tokyo 3.Trọng âm 2 hình thức 4.Trọng âm 1 hình thức 5.Không có trọng âm
Trả lời
1.Trọng âm kiểu Keihan (Kinh Phản) 2.Trọng âm kiểu Tokyo 3.Trọng âm 2 hình thức 4.Trọng âm 1 hình thức 5.Không có trọng âm