Có được hưởng chế độ thai sản khi mang thai ngoài tử cung?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Đối với trường hợp mang thai trứng hoặc có thai ngoài tử cung là các trường hợp bệnh lý. Do vậy, đối với các trường hợp này không giải quyết chế độ thai sản mà giải quyết hưởng theo chế độ ốm đau. Đối chiếu với trường hợp lao động nữ mang thai ngoài tử cung sẽ được xem xét, giải quyết theo chế độ ốm đau.
Trả lời
Đối với trường hợp mang thai trứng hoặc có thai ngoài tử cung là các trường hợp bệnh lý. Do vậy, đối với các trường hợp này không giải quyết chế độ thai sản mà giải quyết hưởng theo chế độ ốm đau. Đối chiếu với trường hợp lao động nữ mang thai ngoài tử cung sẽ được xem xét, giải quyết theo chế độ ốm đau.