Các học thuyết của Khổng giáo học tập trung vào điều gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Thờ cúng tổ tiên — Tôn kính tổ tiên đã khuất mà những linh hồn được cho là kiểm soát vận mệnh của con cháu. 2. Lòng hiếu thảo — Sự trung thành, vâng lời và tôn kính các bậc trưởng lão trong gia đình bởi các thành viên trẻ hơn.
Trả lời
1. Thờ cúng tổ tiên — Tôn kính tổ tiên đã khuất mà những linh hồn được cho là kiểm soát vận mệnh của con cháu. 2. Lòng hiếu thảo — Sự trung thành, vâng lời và tôn kính các bậc trưởng lão trong gia đình bởi các thành viên trẻ hơn.