Các kĩ năng nghề nghiệp của cử nhân Hán Nôm

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các kĩ năng nghề nghiệp của cử nhân Hán Nôm - Biết vận dụng các thao tác, kĩ năng làm việc độc lập, hiệu quả trong việc khai thác, xử lý các loại hình di sản Hán Nôm; - Biết vận dụng các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu Hán Nôm để ứng dụng, giải quyết các công việc liên ngành như lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học...
Trả lời
Các kĩ năng nghề nghiệp của cử nhân Hán Nôm - Biết vận dụng các thao tác, kĩ năng làm việc độc lập, hiệu quả trong việc khai thác, xử lý các loại hình di sản Hán Nôm; - Biết vận dụng các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu Hán Nôm để ứng dụng, giải quyết các công việc liên ngành như lịch sử, xã hội, văn hóa, văn học...