Các kỳ Olympic mùa hè mà Nhật Bản đăng cai?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các kỳ Olympic mùa hè mà Nhật Bản đăng cai là 1964 và 2020
Trả lời
Các kỳ Olympic mùa hè mà Nhật Bản đăng cai là 1964 và 2020