Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bao gồm các phương pháp:Phương pháp liệt kê số liệu;Phương pháp danh mục;Phương pháp ma trận môi trường;Phương pháp sơ đồ mạng lưới;Phương pháp chập bản đồ môi trường;Phương pháp mô hình;Phương pháp phân tích lợi ích- chi phí mở
Trả lời
Bao gồm các phương pháp:Phương pháp liệt kê số liệu;Phương pháp danh mục;Phương pháp ma trận môi trường;Phương pháp sơ đồ mạng lưới;Phương pháp chập bản đồ môi trường;Phương pháp mô hình;Phương pháp phân tích lợi ích- chi phí mở