Các thì trong tiếng anh

  1. Ngoại ngữ

Tóm tắt cách chia các thì trong tiếng anh:

1. Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lại đơn
2. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lại tiếp diễn3. Hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành


4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lại hoàn thành tiếp diễn

Từ khóa: 

tiếng anh

,

thì động từ

,

học tiếng anh mỗi ngày

,

ngoại ngữ

Gom kiểu này dễ nhớ
Trả lời
Gom kiểu này dễ nhớ

cảm ơn bạn

Good, thanks
Thank you
Cảm ơn cô giáo!

sao không có tương lai tiếp diễn vậy bạn?

xem cái này rất có ích sau này học đại học đấy

Cái này chắc con mình cần đây, cảm ơn bạn 

tuyệt vời